Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky steroidy-top.com platia pre nákup v internetovom obchode www.steroidy-top.com a jeho podstránkach. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Európskej únie.

2. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ.

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu od dodávateľa.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

3. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho. (ďalej len "objednávka").

Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

4. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru.
2. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou alebo kuriérom. 
2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa. 
3. Za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérom. 
4. Výber tovaru kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám, zakúpený tovar nevymieňame.

Neposkytuje sa:

1. Reklamácia objednaného tovaru

2. Vrátenie kúpeného tovaru

3. Výmena kúpeného tovaru za iný tovar po doručení tovaru kupujúcemu

5. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje: 
1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám. 
2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. Objednávka kupujúceho bude odoslaná predávajúcim do 48 hodín po pripísaní platby na náš účet predávajúceho.

6. Odstúpenie od objednaného tovaru

Objednávajúci je oprávnený odstúpiť od objednávky bez udania dôvodu do 2 hodín po odoslaní objednávky. Ak nastane situácia, že platba za tovar bude pripísaná na účet predávajúceho a kupujúci odstúpi od objednávky v určenom termíne, pripísaná platba bude spať odoslaná na číslo účtu kupujúceho do 7 dní od zrušenia objednávky.

Právo na odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný uplatniť e-mailom.

8. Platobné podmienky

V internetovom obchode www.steroidy-top.com môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

dobierka – neposkytujeme.

online platba - platba prostredníctvom platobného systému Moneygram, Western Union a Paypal, ktorý podporuje online platby. Pre úspešné zrealizovanie platby stačí mať účet v jednej z vašich bánk. Tento spôsob platby predstavuje najrýchlejší systém ako dopraviť tovar k vám domou.

platba kartou – Platba kreditnou alebo debetnou kartou VISA, VISA Electron a MasterCard. Týmto spôsobom môžete platiť bez ohľadu na to, ktorá banka vám kartu vydala. Funguje ako internet banking, no namiesto čísla účtu zadávate údaje o vašej platobnej karte. Zadávanie týchto informácií prebieha na zabezpečenej stránke platobného systému Trustpay, my sa k žiadnym údajom o Vašej karte nedostaneme. Ako variabilný symbol uvedte číslo Vašej objednávky. Toto číslo, ako aj všetky potrebné údaje na prevod Vám zašleme na Váš e-mail ihneď po odoslaní Vašej objednávky.

Platba bankovým prevodom (internet banking) – Najčastejšie používaný spôsob platby. Vaša objednávka bude vybavená po  obdržaní Vašej platby na náš účet. Ako variabilný symbol prosím uveďte číslo Vašej objednávky (žiadne iné slovné údaje). Toto číslo ako aj potrebné údaje na prevod Vám budú odoslané na Váš e-mail ihneď po odoslaní Vašej objednávky.

9. Dodacie podmienky

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Objednávka je akceptovaná a expedovaná v lehote do 2 pracovných dní. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Internetový obchod www.bodyworld.sk dodáva svoje produkty prostredníctvom:

·        kuriér - doručenie zásielky do 2-4 pracovných dní. Zákazník, ktorý si zvolí tento typ dopravy, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke (je to najvhodnejší spôsob dopravy v prípade, ak si želáte doručiť zásielku napríklad do zamestnania). V prípade, ak Vás nezastihne kuriér na dodacej adrese, bude Vás telefonicky kontaktovať a dohodne sa s Vami na ďalšom postupe.

10. Dodacie náklady

V súlade s čl. 10. obchodných podmienok si predávajúci účtuje k cene objednaného tovaru nasledovné ceny za dodanie:

Cena objednávky

Poštovné a balné

Online platba / Platba kartou

0 € až 100 €

4 €

zadarmo

100 € a viac

zadarmo

zadarmo

     

V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme kontaktovať.

Uvedené ceny platia pre celú Európsku úniu.